top of page
logo2.gif

WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE, versie 0809

Artikel 1 : Speelgerechtigdheid

Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen de t.t.b.) aangesloten vereniging, zijn gerechtigd deel te nemen aan de door de t.t.b. georganiseerde wedstrijden, mits zij schriftelijk door hun vereniging zijn aangemeld.
Leden die na het verstrijken van de 1e helft van een competitie worden aangemeld, zijn niet gerechtigd aan de resterende wedstrijden van de betreffende competitie deel te nemen.
De door de Algemene Ledenvergadering bij de aanvang van de competitie vastgestelde contributie, dient door de aangesloten verenigingen binnen 1 maand na datum factuur te zijn bijgeschreven op de girorekening van de bondspenningmeester. Een vereniging die niet tijdig
betaalt, is een boete van € 12,00 verschuldigd.
Wanneer een lid van een vereniging deze vereniging verlaat met een contributieschuld, is de betreffende vereniging verplicht dit direct te melden bij het t.t.b.-bestuur.
Wanneer een vereniging een verzoek om royering van een oud-lid heeft ingediend (b.v. wegens een contributieschuld of wangedrag) en dit lid deel neemt aan wedstrijden die door de t.t.b. worden georganiseerd, dan heeft het t.t.b.-bestuur het recht deze speler verdere deelname te weigeren. In dat geval zal het t.t.b.-bestuur de betreffende vereniging hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 2 : Spelregels
Voor wat betreft de competitie gelden de spelregels van de N.T.T.B. met uitzondering van de tijdregel.
Bij toernooien kan echter wel een tijdregel worden toegepast. Het t.t.b.-bestuur geeft aan welke uitgave van de N.T.T.B.-spelregels van toepassing is en stelt de leden in kennis van belangrijke wijzigingen.

Artikel 3 : Algemene leiding
De algemene leiding en het verzorgen van de competitie, bondstoernooien en andere bondswedstrijden berust bij het bondsbestuur. Voorstellen en beslissingen hierover worden genomen tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Artikel 4 : Toernooien en andere wedstrijden
Alle leden van aangesloten verenigingen mogen hieraan deelnemen. De spelers mogen uitsluitend inschrijven in de klasse waarin zij competitie spelen of in een hogere klasse.
Echter, spelers met een lager percentage dan 25 in de competitie (volgens de meest recente informatie) mogen één klasse lager inschrijven.

Artikel 5 : Wijziging reglement
Uitsluitend een Algemene Ledenvergadering kan met meerderheid van stemmen besluiten om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.

Artikel 6 : Beslissingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur.

Artikel 7 : Datum van ingang
Dit reglement treedt in werking op 3 september 2008. Alle vorige uitgaven zijn hiermee vervallen.

Artikel 8 : Competitieseizoen
Per seizoen wordt er één competitie gespeeld.

Artikel 9 : Opgave teams
Onder een team wordt verstaan een aan het t.t.b.-bestuur opgegeven combinatie van tenminste drie en maximum acht competitie spelende leden, behorende tot één vereniging. Ook wanneer tijdens de competitie gebruik wordt gemaakt van artikel 11 inzake teamwijziging, blijft het maximum van acht competitie spelende leden per team gehandhaafd.
Teamopgave:
a. De aan de competitie deelnemende teams en hun teamleden moeten op een door het t.t.b.-bestuur vastgestelde datum volgens voorgestelde richtlijnen worden doorgegeven.
b. Ieder lid dat voor deelname aan de competitie is opgegeven, moet naar speelsterkte worden ingedeeld bij een opgegeven team. De spelers worden bij de teamopgave naar speelsterkte genummerd, waarbij de sterkste spelers het laagst genummerde team vormen en zo vervolgens.
c. Een speler, die door omstandigheden genoodzaakt is in een hoger genummerd team uit te komen dan dat, waarvoor hij feitelijk vanwege zijn speelsterkte in aanmerking komt, kan door het t.t.b.-bestuur dispensatie worden verleend.
d. Een speler, die door deze omstandigheden in een team uitkomt, dat hoger genummerd is dan dat waarbij hij feitelijk vanwege zijn speelsterkte ingedeeld had moeten zijn, kan een verbod tot invallen opgelegd krijgen door het t.t.b.-bestuur.
e. De teamopgave moet worden goedgekeurd door het t.t.b.-bestuur.

Artikel 10 : Competitie-indeling
De opzet van de competitie, het aantal klassen, het aantal teams, alsmede de indeling per klasse en het indelen van nieuwe verenigingen, wordt door het t.t.b.-bestuur als voorstel aan de verenigingen voorgelegd.
Wanneer hieruit geen besluit volgt, neemt het bondsbestuur de nodige beslissingen.
Wanneer in een bepaalde klasse te weinig teams worden opgegeven, dan kunnen er teams van de klasse daaronder worden doorgeschoven naar deze klasse. Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd:
1. het eventuele team dat zich tijdens de vorige competitie vanwege overmacht heeft moeten terugtrekken uit de betreffende klasse.
2. het beste team van de teams welke de vorige competitie niet gepromoveerd waren vanuit de ondergelegen klasse.
3. het beste team van de teams welke de vorige competitie gedegradeerd waren uit de betreffende klasse.

Artikel 11 : Teamwijziging
a. Onder teamwijziging wordt verstaan:
1. Het terugplaatsen van een speler in het team waarin hij/zij bij de competitie-opgave oorspronkelijk was ingedeeld, nadat deze door gebruik te hebben gemaakt van artikel 13 (invallers), zich heeft vastgespeeld in een lager genummerd team en/of hogere klasse. Na de teamwijziging mag de speler niet meer uitkomen in het team en/of de klasse waarin hij/zij zich had vastgespeeld.
2. Het terugplaatsen van een speler in een hoger genummerd team, doordat betrokkene een percentageresultaat van 25 of minder heeft behaald in het team waarin hij/zij bij de competitie-opgave oorspronkelijk was ingedeeld. Na de teamwijziging mag de speler niet meer uitkomen in het team waarin hij/zij oorspronkelijk was ingedeeld.
b. Een vereniging heeft het recht elk team te wijzigen.
c. Een aanvraag tot teamwijziging moet schriftelijk worden gericht aan de bondswedstrijdleider en moet vergezeld gaan van een volledige opgave van de te wijzigen teams.
d. Een teamwijziging gaat pas in na toetsing door en schriftelijke toestemming van de bondswedstrijdleider.
e. De invalbeurten van spelers, die bij een teamwijziging zijn betrokken, blijven gehandhaafd.

Artikel 12 : Reservespelers
Reservespelers moeten per klasse worden ingedeeld. Ze mogen niet in een hoger genummerd team uitkomen.

Artikel 13 : Invallers
Een speler c.q reservespeler van een opgegeven team heeft het recht per competitie drie maal uit te komen in elk voor hem/haar lager genummerd team. Wanneer een speler voor de vierde maal uitkomt in een voor hem/haar lager genummerd team speelt hij/zij zich vast in dit team en mag hij/zij niet meer uitkomen voor een hoger genummerd team. N.b. Invallen in een lagere klasse is nimmer toegestaan!
Een speler mag niet invallen in een lager genummerd team, indien dit ten koste gaat van het aantal spelers van zijn/haar eigen team dat op dezelfde avond moet spelen.

Artikel 14 : Wedstrijdrooster
Het wedstrijdrooster moet minstens vijf dagen vóór aanvang van de eerste competitiewedstrijd bij de verenigingen aanwezig zijn.
Het t.t.b.-bestuur heeft het recht wijzigingen in een vastgesteld rooster aan te brengen.
Wijziging van een wedstrijddatum moet tenminste 24 uur vóór de oorspronkelijk vastgestelde datum en aanvangsuur bij de betrokken verenigingen bekend zijn, behoudens overmacht ter beoordeling van het bondsbestuur.

Artikel 15 : Te spelen wedstrijden
a. Door elk team wordt een uit- en een thuiswedstrijd gespeeld tegen de in zijn klasse ingedeelde andere teams volgens het wedstrijdrooster. Wijzigingen hierop zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van het t.t.b.-bestuur.
b. De thuisspelende vereniging moet zorg dragen voor de speelgelegenheid gedurende de tijd dat de wedstrijd duurt.
c. De thuisspelende vereniging moet zorg dragen voor een ongestoord verloop van de wedstrijden die in haar speelgelegenheid worden verspeeld.
d. Elke wedstrijd (waarvan de tijdsduur in het algemeen wordt gesteld op drie uur) moet worden uitgespeeld op één avond.
e. Is door overmacht het spelen of uitspelen van een wedstrijd op één avond niet mogelijk, dan bepaalt de bondswedstrijdleider of, en zo ja waar en wanneer, de wedstrijd respectievelijk de resterende sets worden gespeeld. De bondswedstrijdleider beslist of inderdaad sprake was van overmacht (zie artikel 19).

Artikel 16 : Aanvangstijd wedstrijden
a. De competitiewedstrijden moeten bij voorkeur om 20.00 uur aanvangen. Verenigingen die dit tijdstip niet kunnen realiseren wordt bij de samenstelling van het wedstrijdrooster dispensatie verleend.

b. Tenzij de bondswedstrijdleider anders bepaalt, mag het aanvangsuur door de betrokken teams in onderling overleg worden verschoven.

Artikel 17 : Uitstel van wedstrijden
Slechts bij hoge uitzondering en uitsluitend om bijzondere redenen, te beoordelen door de bondswedstrijdleider, kan uitstel van een wedstrijd worden verleend.
Dit uitstel moet uiterlijk één dag vóór de geplande wedstrijddatum bij de bondswedstrijdleider worden aangevraagd, in eerste instantie telefonisch en direct daarna schriftelijk, met de reden voor het gevraagde uitstel.
De bondswedstrijdleider deelt de aanvrager en het bezoekende team vóór de geplande wedstrijddatum mee of al dan niet uitstel wordt verleend. De bondswedstrijdleider stelt in overleg met de betrokken teams een nieuwe datum vast.

Artikel 18 : Terugtrekken van teams
Het uit de competitie terugtrekken van een team moet schriftelijk worden medegedeeld aan de bondswedstrijdleider. Alle op het moment van terugtrekken van een team vastgestelde wedstrijden komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde wedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd. De betrokken verenigingen worden hiervan in kennis gesteld door de bondswedstrijdleider.
Een teruggetrokken team wordt niet meer in de ranglijst opgenomen en degradeert in principe aan het einde van de competitie. De spelers uit een teruggetrokken team kunnen in overleg met de bondswedstrijdleider verdeeld worden over de overige teams van deze vereniging.
Wanneer een team zich naar het oordeel van het t.t.b.-bestuur in de competitie ernstig misdraagt, dan kan dit team uit de competitie worden genomen. De gevolgen zijn dezelfde als bij het terugtrekken van een team.
De vereniging die een team terugtrekt uit de competitie is een boete verschuldigd van € 25,00 per teruggetrokken team. Dit bedrag moet binnen één maand worden bijgeschreven op de girorekening van de penningmeester van de bond.

Artikel 19 : Niet-opkomen
a. Wanneer een half uur na het vastgesteld of overeengekomen aanvangstijdstip van een competitiewedstrijd een team niet aanwezig is dan wordt het betreffende team geacht niet te zijn opgekomen.
b. Door de aanvoerder van het aanwezige team wordt hiervan aantekening gemaakt op het wedstrijdformulier, waarna hij dit, voorzien van zijn handtekening, naar de bondswedstrijdleider zendt.
c. Nadat de termijn van een half uur is verstreken, is het aanwezige team verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot één uur na het vastgestelde of overeengekomen aanvangstijdstip. Beroept het te laat gekomen team zich op overmacht, dan moet de wedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier.
d. Het t.t.b.-bestuur beslist of inderdaad sprake was van overmacht dan wel van nietopkomen. De bondswedstrijdleider stelt in geval van overmacht zonodig de wedstrijd opnieuw vast en deelt dit zo spoedig mogelijk, na de dag waarop de wedstrijd oorspronkelijk was vastgesteld, aan beide verenigingen mede.
e. Een team waarvan slechts één speler opkomt wordt geacht in zijn geheel niet te zijn opgekomen.
f. Een team waarop niet-opkomen van toepassing is heeft de wedstrijd met 10-0 verloren, bovendien worden 5 wedstrijdpunten in mindering gebracht. Voor de persoonlijke resultaten worden voor de spelers van het aanwezige team drie winstpartijen genoteerd. Voor het afwezige team worden 0 winstpartijen genoteerd voor alle spelers die in dat team zijn opgesteld.
g. Een team waarop tijdens de competitie drie keer niet-opkomen van toepassing is wordt uit de competitie genomen. Voorts wordt door het t.t.b.-bestuur artikel 18 inzake terugtrekken van teams toegepast.

Artikel 20 : Ongerechtigd spelen
Wanneer een team met een ongerechtigde speler of spelers speelt, dan wordt dat team beschouwd als niet te zijn opgekomen (zie artikel 19 punt f). Op verzoek moeten spelers zich kunnen legitimeren.

Artikel 21 : Wedstrijdverloop
De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van het volgende:
a. De enkelspelen (9x) en het dubbelspel worden in de volgorde, zoals aangegeven op het door het t.t.b.-bestuur verstrekte wedstrijdformulier, gespeeld.
b. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangstijdstip van de wedstrijd één van beide of beide teams onvolledig zijn, worden de sets die tussen de aanwezige spelers mogelijk zijn gespeeld volgens de in punt a. gestelde volgorde. Indien na het beëindigen van de laatste van deze sets de ontbrekende speler(s) niet aanwezig is (zijn), dan worden de aanwezige spelers geacht hun sets tegen de niet aanwezige tegenstander(s) in drie games te hebben gewonnen en worden voor de resterende sets geen punten toegekend.
c. Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd, mag een speler die hieraan deelneemt niet in een andere wedstrijd spelen, tenzij alle betrokken partijen hiermee instemmen. Hiervan dient dan wel een notitie te worden gemaakt op het wedstrijdformulier van beide wedstrijden.
d. Geen speler kan worden verplicht drie sets achtereen te spelen, zolang een andere volgorde mogelijk is. Indien een speler twee sets achtereen moet spelen heeft hij tussen deze twee sets recht op een rustperiode van vijf minuten.
e. Afwijkingen van de in dit artikel onder punt a. gestelde volgorde zijn in onderling overleg met de teamaanvoerders toegestaan, met dien verstande dat het dubbelspel uiterlijk als vierde wedstrijd moet worden gespeeld.

Artikel 22 : Wedstrijdpunten
Alle gewonnen sets (individuele partijen en dubbelspelen) worden geteld als wedstrijdpunten (dus 7-3 betekent 7 punten voor het winnende team en 3 punten voor het verliezende team).

Artikel 23 : Wedstrijdformulieren
De wedstrijdformulieren worden door de t.t.b. verstrekt voor de gehele competitie.
Tussentijdse wijzigingen omtrent de te vermelden gegevens worden aan de verenigingen medegedeeld. De verenigingen zijn verplicht de verstrekte wedstrijdformulieren te gebruiken en volgens de vastgestelde richtlijnen in te vullen.
De resultaten van de wedstrijden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de eerstvolgende zaterdag 11.00 uur, door de thuisspelende vereniging te worden doorgegeven aan de bondswedstrijdleider. Indien dit voorschrift door een vereniging per competitie meer dan éénmaal wordt overtreden, dan moet door deze vereniging per overtreding een boete van € 12,00 worden betaald aan de bond.
De originele wedstrijdformulieren dienen door de thuisspelende vereniging naar de bondswedstrijdleider te worden opgestuurd, of tot nader bericht van de bondswedstrijdleider bewaard te blijven.
Het thuis spelende team is als eerste verplicht de namen van de spelers op het wedstrijdformulier te vermelden.

Artikel 24 : Promotie en degradatie
a. De promotie/degradatieregeling wordt per competitie vooraf door het t.t.b.-bestuur bekend gemaakt.
b. Bij beslissingswedstrijden mogen slechts de die spelers uit een team worden opgesteld die in minimaal 30% van de competitiewedstrijden van het betreffende team zijn uitgekomen. Voor het opstellen van een invaller of een speler die niet aan deze norm voldoet, dient de betrokken vereniging toestemming te vragen aan de bondswedstrijdleider. Deze kan hiervoor alleen toestemming geven, indien duidelijk is aangetoond dat een speelgerechtigde speler verhinderd is. 

Artikel 25 : Beslissing bij gelijk eindigen
Indien twee of meer teams een gelijk aantal wedstrijdpunten behalen, wordt de volgorde voor de vaststelling van de bepalende plaatsen voor promotie en/of degradatie beslist door de onderlinge resultaten. Geeft dit ook geen beslissing, dan wordt de volgorde door de onderlinge
games bepaald. Mocht dit ook geen beslissing geven, dan is het lot bepalend.

Artikel 26 : Kleding, schoeisel, speelruimte, materiaal.
Hiervoor worden de N.T.T.B.-regels gehanteerd met de volgende kanttekeningen:
a. Kleding: speciale clubkleding is niet noodzakelijk. Alle kleuren kleding zijn toegestaan met uitzondering van kleuren die tijdens het spelen het zicht op de bal belemmeren.
b. Schoeisel: speciale schoenen zijn niet noodzakelijk. In gevallen dat een speler niet voldoet aan de bepalingen van een sportaccommodatie t.a.v. het gebruik van sportschoenen en de speler wordt daardoor niet toegestaan de wedstrijd te spelen dan heeft hij zijn set(s) verloren.
c. Speelruimte: deze dient te voldoen aan door het t.t.b.-bestuur te stellen redelijke normen.
d. Materiaal: Voor wat betreft tafels, netten, ballen en bats gelden de N.T.T.B.-regels. Bij inbreuk op deze regels kan men dit aangeven op het wedstrijdformulier waarna een schriftelijk protest dient te volgen.
Een exemplaar van dit wedstrijdreglement en van het spelregelboekje van de N.T.T.B. moet in de speelruimte aanwezig zijn.

Artikel 27 : Scheidsrechter
De scheidsrechter heeft als plichten:
a. Toe te zien dat de spelregels in acht worden genomen.
b. Met duidelijke stem na elk punt de stand in de game af te roepen en de setstand aan te tekenen op het wedstrijdformulier.
c. Zich te onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake de te volgen speeltechniek of –tactiek en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn inzicht over het vertoonde spel.
d. Toe te zien dat de spelers zich houden aan de algemene normen van fatsoen.
e. Toe te zien dat de reglementen voor zover deze betrekking hebben op de wedstrijden, door de vereniging en de spelers worden nageleefd,
Door de scheidsrechter genomen beslissingen zijn bindend.
Als scheidsrechter mag niet iemand uit een lagere klasse fungeren, tenzij met toestemming van beide partijen.
Elke speler - bij het dubbelspel één van beide spelers - heeft het recht tijdens het spelen van een set op zijn verzoek, éénmaal een andere scheidsrechter toegewezen te krijgen, met dien verstande dat de vervangen scheidsrechter nimmer ten tweede male in dezelfde set kan
worden aangewezen.

Artikel 28 : Protesteren
Een protest moet op het wedstrijdformulier worden aangetekend, waarna binnen twee weken een protestbrief én aan de bondswedstrijdleider én aan de vereniging waartoe de tegenpartij behoort, moet worden verzonden.
Elk protest moet bevatten:
Een afschrift van het zo volledig mogelijk ingevulde wedstrijdformulier.
a. De naam van de betrokken scheidsrechters indien van toepassing.
b. Een duidelijk omschrijving van de feiten en omstandigheden waartegen en de gronden waarop wordt geprotesteerd.
Als protestcommissie fungeert het bondsbestuur. Een bondsbestuurslid dat tevens lid is van één van de betrokken verenigingen neemt niet aan deze commissie deel.
Een voorgenomen protest geeft niet het recht de wedstrijd te staken of op andere wijze het ordelijk verloop van de wedstrijd te beïnvloeden.

 


Dit wedstrijdreglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 3 september 2008.

bottom of page