top of page
logo2.gif

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TAFELTENNISBOND "DE BARONIE

art. 1. NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam Tafeltennisbond "De Baronie", hierna te noemen T.T.B.. De bond zetelt te Breda en is 5 juni 1968 opgericht.

art. 2. DOEL
De T.T.B. stelt zich ten doel de beoefening van de tafeltennissport te bevorderen. Hij tracht dit doel te bereiken door:
a. het uitschrijven en organiseren van wedstrijden en toernooien.
b. vorming van een band tussen tafeltennisverenigingen en -bonden.
c. het verbreiden van de spelregels.
d. het houden van vergaderingen.

art. 3. LEDEN, LIDMAATSCHAP EN VERPLICHTINGEN
De T.T.B. bestaat uit tafeltennisverenigingen welke het lidmaatschap hebben verkregen door aanmelding en aanneming door het bondsbestuur. Zij moeten elk jaar te kennen geven dit lidmaatschap te willen continueren.
Het bestuur van de vereniging stelt zich door dit lidmaatschap verantwoordelijk voor het nakomen der verplichtingen jegens de T.T.B. van die vereniging en van de door haar aangemelde leden. Evenzo voor de uitvoering en de naleving van alle door de T.T.B. vastgestelde reglementen en besluiten. Het lidmaatschap eindigt als:
a. de vereniging schriftelijk opzegt.
b. niets meer van zich laat horen na de oproep voor de algemene ledenvergadering.
c. ontzetting uit het lidmaatschap plaatsvindt (royering).

art. 4. HET BONDSJAAR
Het bondsjaar begint op 1 juni en eindigt op 31 mei.

art. 5. GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de T.T.B. bestaan uit contributies, subsidies en andere baten. Elke vereniging betaalt per jaar een inschrijfgeld per competitiedeelnemer en een teamgeld welke op de algemene ledenvergadering, voorafgaande aan die competitie, wordt vastgesteld.
Voor bondstoernooien en andere bondswedstrijden wordt door het bondsbestuur een inschrijfgeld bepaald. Ieder jaar wordt op de algemene ledenvergadering een kascommissie gekozen, bestaande uit 3 leden, die verslag uitbrengt omtrent het financieel beheer.

art. 6. BESTUUR
Het bestuur wordt gekozen uit de leden. Het bestaat uit 5 personen met ten hoogste 2 personen van dezelfde vereniging. De funkties zijn:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider en commissaris.
Bestuursverkiezingen hebben elk jaar plaats volgens onderstaande aftreedvolgorde:
het 1e jaar; de voorzitter.
het 2e jaar; de secretaris en de commissaris.
het 3e jaar; de penningmeester en de wedstrijdleider.
Hierna vervolgens elk jaar in diezelfde volgorde. De aftredende bestuursleden zijn echter terstond en bij acclamatie herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten dienen zich schriftelijk op te geven en kunnen in funktie gekozen worden. Bij meerdere kandidaten wordt schriftelijk gestemd. Na staking van de 2e stemming beslist de voorzitter.

art. 7. BESLUITEN EN VOORSTELLEN
Op de algemene ledenvergadering kunnen besluiten worden genomen. Een voorstel wordt als aangenomen beschouwd indien de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel heeft verklaard.

art. 8. STEMRECHT
Iedere aangesloten vereniging heeft recht op zoveel stemmen als op het moment van stemming teams aan de competitie deelnemen of deelgenomen hebben op de aan de stemming voorafgaande competitiedag, doch het aantal stemmen per vereniging bedraagt maximaal 5. Alleen de bestuursleden of hun afgevaardigden zijn stemgerechtigd. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd, over zaken eventueel mondeling.

art. 9. VERGADERINGEN
Jaarlijks zal omstreeks september een algemene ledenvergadering worden gehouden, terwijl op schriftelijk verzoek van minstens 5 verenigingen het bondsbestuur een buitengewone ledenvergadering moet uitschrijven. Het bondsbestuur kan, indien zij dit nodig acht, tussentijdse vergaderingen uitschrijven.
In de jaarlijkse vergadering brengt het bondsbestuur verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar, de penningmeester doet rekening en verantwoording van het geldelijk beheer en wordt na het horen van het verslag van de kascommissie al dan niet gedechargeerd.

art. 10. WIJZIGING REGLEMENT
Alleen een algemene ledenvergadering kan, bij meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, besluiten wijziging in dit reglement aan te brengen.

art. 11. BESLISSINGEN BESTUUR
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

art. 12. INGANGSDATUM
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 1972.

bottom of page